พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN ประเทศมาเลเซีย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จับมือกับ Univeristi Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOA) เพื่อให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯ ได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ Univeristi Malaysia Kelantan ประเทศมาเลเซีย

    SHARE