พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ MEGA JATI CONSULT SDN BHD ประเทศมาเลเซีย

25 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ Virtual MOU Signing Ceremony ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ Mega Jati Consult SDN BHD ประเทศมาเลเซีย ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE