พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ KANSAI MEDICAL UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ พญ.เยาวลักษณ์ สุขธนะ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ (รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ) อ.ดร.โตมร นุ่นแก้ว (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) อ.ดร.ก่อเกียรติ ธีระกิตติ์ธนากุล (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ) อ.ดร.พรเพ็ญ พนมวัลย์ อ.ดร.เพ็ญพร สูจิวัฒนารัตน์ เดินทางไปเพื่อแสวงหาความร่วมมือ Kansai Medical University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับการต้อนรับจาก President Tomoda and Prof.Suzuka, the Director of Center for International Exchange, with Prof.Toshimasa Nishiyama and Dr. Hirotake Mori (part-time lecturer) of Hygiene and Public Health เป็นอย่างดี

    SHARE