มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและการมีงานทำกับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและการมีงานทำกับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ฝึกอบรม พัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงาน ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน และการมีงานทำ การเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน สิทธิประโยชน์ด้านการคุ้มครองแรงงาน ด้านกฎหมาย และหลักประกันสังคม

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นายวิชาญ ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนราธิวาส นางสาวชภาภัทร มลสุขราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดนราธิวาส นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส นางจันทรา พิมพ์ทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส นายชลอ ลิ้มศิริ ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการจัดการศึกษาและการมีงานทำกับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE