มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 3 เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 18 เมษายน 2566 ณ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ฯ และ  บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 3 ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะผู้บริหาร ฯ ร่วมในพิธีในครั้งนี้อีกด้วย

สำหรับการทำพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระยะที่ 3  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น และเป็นการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา และช่วยเหลือการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ และพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ บูรณาการบุคลากรในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมและผลงานทางวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบันอีกด้วย

SHARE
Anupama