รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

Ensure sustainable consumption and production patterns.