ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ

Reduce inequality within and among countries.