ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

End poverty in all its forms everywhere.