ประชุมคณะกรรมการสภาฯ ครั้งที่ 4/2566

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 4/2566 ทั้งในรูปแบบ OnSite และแบบ OnLine

    SHARE