ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไปอีกหนึ่งวาระ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อไปอีกหนึ่งวาระ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

    SHARE