Digital ID by TUC-CA Ready Award

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับมอบประกาศนียบัตร Digital ID by TUC-CA Ready Award ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ Thai University Consortium Certification Authority มอบโดย ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจการบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 43 (WUNCA 43) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

    SHARE