“อาณาจักรแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”


การเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งกับแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางศาสตร์วิชา
พร้อมมุ่งสู่การพัฒนาในทุกมิติ
ในการขับเคลื่อนวิถีความแตกต่างของสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
ให้มีความทัดเทียมในทุกด้านของสังคมโลก