แหล่งแสวงหาความรู้

ประวัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ในการบริหารงานของมหาวิทาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   มีภารกิจที่สำคัญ คือ การทำให้สังคม ชุมชน ให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  ทำให้ประชาชนมีคุณภาพสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเองตลอดเวลา

ที่มา

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์   เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนราธิวาสที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   และปริญญา  มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ตระหนักถึงการจัดการเรียนการสอน  ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ  โดยเน้นการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ และด้านเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชน  ชุมชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ด้านศึกษา  พร้อมเป็นการกระจายความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชน ในพื้นที่ให้มากที่สุด  อีกทั้งยังเป็นประโยชน์สูงสุดในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ของเยาวชน ประชาชนอีกด้วย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จึงจำเป็น ต้องมีแหล่งที่จะแสวงหาความรู้  มีศูนย์กลางการรวบรวมจัดแสดงประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและประวัติการดำเนินงานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมทั้งจะต้องแสดงออกถึงเอกลักษณ์ และประวัติการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ

นี่จึงเป็นเป็นหอเกียรติยศที่ทรงคุณค่า ในบริบทการสร้างและเชิดชูเกียรติแห่งสถาบัน เป็นแหล่งบันทึกความทรงจำอันน่าภาคภูมิใจ โดยมีด้วยกันทั้งสิ้น 3 แห่ง ดังนี้

สถานที่

 • ห้องประวัติสำนักงานอธิการบดี
 • ห้องประวัติมหาวิทยาลัยฯ
 • หอประวัติมหาวิทยาลัยฯ

ห้องประวัติสำนักงานอธิการบดี

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นห้องประวัติแห่งแรกของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้แบ่งเป็น 4 ส่วนคือ

 • พระมหากรุณาธิคุณ
 • หน่วยงานในสังกัด
 • พระฉายาลักษณ์
 • หนังสือแห่งความทรงจำ

พระมหากรุณาธิคุณ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เข้าเฝ้า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อกราบทูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยฯ และขอพระราชทานตราสัญลักษณ์อักษรพระนามเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2549 ณ ศาลาทรงงาน 1 พระตำหนักเลอดิส

ประวัติมหาวิทยาลัย

ในคณะรัฐมนตรี การประชุมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ได้อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม โดยการหลอมรวมสถาบันการศึกษาที่มีอยู่แล้วในจังหวัด เพื่อจะได้ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ โดยไม่ขัดต่อปรัชญาการศึกษาและภารกิจของสถาบันการศึกษาเดิม การบริหารการจัดการ และการดำเนินการมีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นรอยต่อออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

ห้องประวัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เป็นหอประวัติที่ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้ง รวมถึงภารกิจของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ดำเนินการ โดยได้แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้

 • ประวัติการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
 • ประวัติผู้ก่อตั้ง
 • การพัฒนาด้านกายภาพ
 • ของที่ระลึก

โดยมหาวิทยาลัยได้เปิดให้นักศึกษาใหม่ บุคลากร และประชาชน สามารถเข้าเยี่ยมชม ได้ในวันและเวลาราชการ เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

หอประวัติ
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารหอประวัติ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เป็นหอประวัติที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยฯ โดยได้แบ่งเป็น 3 ห้องดังนี้

 • ประวัติจังหวัดนราธิวาส (ชั้น 1)
 • การซ่อมสร้างอาคารเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ (ชั้น 2 ห้องซ้าย)
 • การพัฒนาด้านกายภาพ (ชั้น 2 ห้องขวา)

โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้เปิดให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน สามารถเข้าเยี่ยมชมฟรี ได้ในวันและเวลาราชการ

 • วันจันทร์ – วันศุกร์
 • เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • หากจะเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ ติดต่อ งานประชาสัมพันธ์ 0828291121 คุณรอมมีซี แวนิ

โซน จังหวัดนราธิวาส

ห้องนี้อยู่ชั้นที่ 1 ทางขวามือ จะเป็นการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการตั้งจังหวัด การศึกษาและสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส

โซน ซ่อมสร้าง

เดินขึ้นมาอีกชั้น ซ้ายมือของท่านก็จะเห็นห้องการรวบรวมภาพการซ่อมสร้างอาคารเรียนที่ถูกลอบวางเพลิงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยการตกแต่งจะเป็นสไตล์ของภาคใต้

โซน การพัฒนาด้านกายภาพ

ออกจากห้องซ่อมสร้าง ก็จะเป็นห้องใหญ่ ห้องนี้ได้รวบรวมการพัฒนาด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีโมเดลจำลองภาพรวมของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อีกด้วย