PNU Radio Fm 92.25
Princess of Naradhiwas University

The Excellent Broadcasting Radio Station in Narathiwat Thailand

Founding Studio

สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มทดลองเครื่องส่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง วันที่  28 ตุลาคม 2554  และได้เริ่มทดลองออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2554 ประเภทการทดลองประกอบกิจการ แบบวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน ใช้ชื่อสถานีว่า PNU RADIO  อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ในการดำเนินงานของสถานี ได้มีบุคลากรงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลและควบคุมในการดำเนินงานของสถานีวิทยุ 

นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการติดตั้งเครื่องส่งและควบคุมดูแลสัญญาณเสียงในการออกอากาศ  โดยสถานีวิทยุฯ มีหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสาร  สาระความรู้   ความบันเทิงแก่ชุมชน และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  โดยได้กำหนดความถี่ที่  FM 92.25 MHz  (เมกกะเฮิร์ท) ซึ่งตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  โดยออกอากาศทุกวัน

ต่อมา ปี พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำเสนอเรื่องสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ยื่นคำร้องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2555  วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ตลอดจนความบันเทิง การดำเนินการเน้นหนักเพื่อกิจการภายในของมหาวิทยาลัย และเริ่มมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นทางการ และได้รับการอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่ และได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับ บริการสาธารณะ เลขที่ B0-S10010-0464-56  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 92.25 MHz. กำลังส่ง 1 Kilowatt เสาอากาศสูง 60 เมตร โดยได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  มาอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  บ้านบือราเป๊ะ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะต้องดำเนินการต่ออายุของสถานีวิทยุ PNU RADIO ตามที่ กสทช. กำหนดต่อไป

การบริหารงานของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PNU RADIO ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ซึ่งในบางครั้งก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา มีการกำหนดนโยบายของวิทยุว่าควรมีบทบาทในสังคมให้มากขึ้น และดำเนินบทบาทของการเป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ และแสดงบทบาทเป็นสื่อมวลชนที่ชี้นำสังคม มีการจัดหาเครื่องส่งใหม่ มีการปรับปรุงชุดเครื่องควบคุมสัญญาณที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการกระจายเสียง นอกจากการดูแลในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องส่งแล้ว ทางสถานีวิทยุได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานภายใน – ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดี 

Studio Station

เราให้คุณฟังมากกว่าเพลงเพราะ คลื่นซ่าส์ อารมณ์ดี ฟังซะ!!

ผังการจัดรายการ

OPERATIVNI PLAN

ผังการจัดรายการนี้ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2564 – 2565 ซึ่งได้จัดให้ตรงตามเงื่อนไขของ กสทช. โดยได้มีรายการที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ข่าวพระราชสำนัก และรายการจากส่วนราชการ ที่แวะเวียนกันมาให้ความรู้ในศาสตร์ของตนได้อย่างเจาะลึกและทันเหตุการณ์

News Today

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสถานีวิทยุ


SCHEDULE

ผังการปฎิบัติหน้าที่ สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25

เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
10.05 – 12.00 น. Sunday Radioองค์การนักศึกษา
12.05 – 13.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
13.05 – 14.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
14.05 – 16.00 น. Sunday Radio องค์การนักศึกษา
16.05 – 17.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.05 – 17.35 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. Good Morning Mondayอ.ศรวรงค์ / อ.ดร.วัชรินทร์
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. ชมรมเกษตรป่าไผ่อ.ประจักษ์ / ธสินาภรณ์
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. Kaset Talk Kaset Newsดวงฤทัย / มูฮำหมัดอารีเพ็ญ
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. Give Smile Sci – Techอ.ดร.กนกวรรณ / อับดุลเลาะฟิตตรี
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. One A Good Day2อัสลัน
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandนิรุตน์ พรหมพูล
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. คิดทำอย่างสร้างสรรค์ไปกับคณะแพทย์ฟาฏีละห์ / อัสรี
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. MGT มาตามนัดพีรณัฐ / อัมรี
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandนิรุตน์ พรหมพูล
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. ฟันเฟืองแห่งความหวังอ.ฮาซัน / ผศ.ดร.ปรุฬ
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. คิดทำอย่างสร้างสรรค์กับคณะพยาบาลศาสตร์ทวีพร ณ พิบูลย์
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. คิดอย่างเทคนิคกษมา / นุชนาถ / กนกพร
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run

เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
10.05 – 12.00 น. Saturday Radioองค์การนักศึกษา
12.05 – 13.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
13.05 – 14.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
14.05 – 16.00 น. Saturday Radio องค์การนักศึกษา
16.05 – 17.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.05 – 17.35 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run

รายงานผล

Connect With Us

073-709050
090-2247555

99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

pnuradio.nara@gmail.com