PNU Radio Fm 92.25
Princess of Naradhiwas University

The Excellent Broadcasting Radio Station in Narathiwat Thailand

Founding Studio

สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้ก่อตั้งขึ้น โดยเริ่มทดลองเครื่องส่ง  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม จนถึง วันที่  28 ตุลาคม 2554  และได้เริ่มทดลองออกอากาศอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน  2554 ประเภทการทดลองประกอบกิจการ แบบวิทยุกระจายเสียงบริการชุมชน ใช้ชื่อสถานีว่า PNU RADIO  อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   ในการดำเนินงานของสถานี ได้มีบุคลากรงานประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลและควบคุมในการดำเนินงานของสถานีวิทยุ 

นอกจากนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสคอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการติดตั้งเครื่องส่งและควบคุมดูแลสัญญาณเสียงในการออกอากาศ  โดยสถานีวิทยุฯ มีหน้าที่เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ด้านข่าวสาร  สาระความรู้   ความบันเทิงแก่ชุมชน และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่  โดยได้กำหนดความถี่ที่  FM 92.25 MHz  (เมกกะเฮิร์ท) ซึ่งตั้งอยู่ที่ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  โดยออกอากาศทุกวัน

ต่อมา ปี พ.ศ. 2555  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้นำเสนอเรื่องสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ยื่นคำร้องขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะ  ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการบริการชุมชนชั่วคราว (วิทยุกระจายเสียงชุมชน) ก่อนวันที่ 30 เมษายน 2555  วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ตลอดจนความบันเทิง การดำเนินการเน้นหนักเพื่อกิจการภายในของมหาวิทยาลัย และเริ่มมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างเป็นทางการ และได้รับการอนุมัติให้ใช้คลื่นความถี่ และได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสำหรับ บริการสาธารณะ เลขที่ B0-S10010-0464-56  ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   ในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 92.25 MHz. กำลังส่ง 1 Kilowatt เสาอากาศสูง 60 เมตร โดยได้ย้ายที่ตั้งจากเดิมวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส  มาอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  บ้านบือราเป๊ะ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จะต้องดำเนินการต่ออายุของสถานีวิทยุ PNU RADIO ตามที่ กสทช. กำหนดต่อไป

การบริหารงานของสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ PNU RADIO ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ซึ่งในบางครั้งก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ตลอดเวลา มีการกำหนดนโยบายของวิทยุว่าควรมีบทบาทในสังคมให้มากขึ้น และดำเนินบทบาทของการเป็นสถานีวิทยุสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้ และแสดงบทบาทเป็นสื่อมวลชนที่ชี้นำสังคม มีการจัดหาเครื่องส่งใหม่ มีการปรับปรุงชุดเครื่องควบคุมสัญญาณที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการในการกระจายเสียง นอกจากการดูแลในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องส่งแล้ว ทางสถานีวิทยุได้จัดให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานภายใน – ภายนอกได้มีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์อันดี 

Studio Station

เราให้คุณฟังมากกว่าเพลงเพราะ คลื่นซ่าส์ อารมณ์ดี ฟังซะ!!

ผังการจัดรายการ

OPERATIVNI PLAN

ผังการจัดรายการนี้ เริ่มใช้เมื่อปี พ.ศ.2564 – 2565 ซึ่งได้จัดให้ตรงตามเงื่อนไขของ กสทช. โดยได้มีรายการที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน ข่าวพระราชสำนัก และรายการจากส่วนราชการ ที่แวะเวียนกันมาให้ความรู้ในศาสตร์ของตนได้อย่างเจาะลึกและทันเหตุการณ์

News Today

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมสถานีวิทยุ

รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มอบอินทผาลัมในช่วงเดือนรอมฎอน แก่ สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 Fm
รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มอบอินทผาลัมในช่วงเดือนรอมฎอน แก่ สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 Fm
สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 และทีมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ขอบคุณสื่อมวลชน ในจังหวัดนราธิวาส
สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25 และทีมประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย ขอบคุณสื่อมวลชน ในจังหวัดนราธิวาส

SCHEDULE

ผังการปฎิบัติหน้าที่ สถานีวิทยุ PNU Radio 92.25

เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
10.05 – 12.00 น. Sunday Radioองค์การนักศึกษา
12.05 – 13.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
13.05 – 14.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
14.05 – 16.00 น. Sunday Radio องค์การนักศึกษา
16.05 – 17.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.05 – 17.35 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. Good Morning Mondayอ.ศรวรงค์ / อ.ดร.วัชรินทร์
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. ชมรมเกษตรป่าไผ่อ.ประจักษ์ / ธสินาภรณ์
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. Kaset Talk Kaset Newsดวงฤทัย / มูฮำหมัดอารีเพ็ญ
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. Give Smile Sci – Techอ.ดร.กนกวรรณ / อับดุลเลาะฟิตตรี
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. One A Good Day2อัสลัน
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandนิรุตน์ พรหมพูล
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. คิดทำอย่างสร้างสรรค์ไปกับคณะแพทย์ฟาฏีละห์ / อัสรี
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. MGT มาตามนัดพีรณัฐ / อัมรี
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandนิรุตน์ พรหมพูล
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. ฟันเฟืองแห่งความหวังอ.ฮาซัน / ผศ.ดร.ปรุฬ
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run
เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. VOAช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ข่าวพระราชสำนักช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. คิดทำอย่างสร้างสรรค์กับคณะพยาบาลศาสตร์ทวีพร ณ พิบูลย์
10.05 – 12.00 น. We Love Thailandธนาวิทย์ แดงประสิทธิ์
12.05 – 13.00 น. นาวิก นาวีสัมพันธ์พ.จ.อ.เฉลิมพล/พ.จ.อ.ศุภชัย
13.05 – 14.00 น. คิดอย่างเทคนิคกษมา / นุชนาถ / กนกพร
14.05 – 16.00 น. Good Time Good Musicอลิสา มะเซ็ง
16.05 – 17.00 น. The Member Song สุชาติ ไชยรัตน์
17.05 – 17.35 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. AIAS PNU Radio เสียงจากสถาบันอ.สมชาย ภูมิมาโนช
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run

เวลาการออกอากาศชื่อรายการผู้จัดรายการ
06.00 – 07.00 น.Music Free Playช่างเทคนิค
07.00 – 07.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่างเทคนิค
07.30 – 08.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
08.05 – 08.30 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
08.30 – 09.00 น. ช้างน้อยผู้กล้าช่างเทคนิค
09.05 – 10.00 น. สภาเด็กและเยาวชนตัวแทนสภาเด็กและเยาวชน
10.05 – 12.00 น. Saturday Radioองค์การนักศึกษา
12.05 – 13.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
13.05 – 14.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
14.05 – 16.00 น. Saturday Radio องค์การนักศึกษา
16.05 – 17.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.05 – 17.35 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
17.35 – 19.00 น. Music Free Play ช่างเทคนิค
19.00 – 19.30 น. ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่างเทคนิค
19.30 – 24.00 น. Music Free Playช่างเทคนิค
24.00 น. เพลงเพราะตลอดคืนAuto Run

Connect With Us

Contact PNURadio

073-709050
090-2247555

99 หมู่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง
จ.นราธิวาส 96000

pnuradio.nara@gmail.com