ศูนย์นวัตกรรม 4.0

การพัฒนาประเทศ กับนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ ได้ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกำลังขับเคลื่อนไทยในการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มกำลัง

ไทยแลนด์ 4.0 คืออะไร

นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อมๆ กัน
สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด
ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด
เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่
ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติการเปลี่ยนแปลงจาก
“ประเทศกำลังพัฒนา” ไปสู่ “ประเทศพัฒนาแล้ว” คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

Thailand 1.0
Agriculture
Thailand 2.0
Factory
Thailand 3.0
Automation
Thailand 4.0
Innovation

การสร้างความเข้มแข็งจากภายในและปรับเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมากได้น้อย เป็นทำน้อยได้มาก”
เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อันจะช่วยยกระดับให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง
พร้อมปรับสมดุลประเทศเพื่อความยั่งยืน ในอีก 3-5 ปี ข้างหน้า

ที่มา..

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้กำหนดแนวทางการศึกษาให้ตอบโจทย์ต่ออุตสาหกรรมในยุคปัจจุบัน  พร้อมทั้งส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดสร้างห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

พร้อมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ


ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย

นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

Together with

ภายในประกอบด้วย

ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.0 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นการเชื่อมต่อเทคโนโลยีการศึกษาด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้การผลิตสินค้าด้วยระบบอุตสาหกรรม 4.0  ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ การเตรียมวัตถุดิบ การประกอบชิ้นส่วน การจัดการสต๊อก ตลอดจน การขนส่งในแต่ละสถานีงาน โดยใช้เทคโนโลยีทางด้าน iot ทั้งระบบ

ห้องปฏิบัติการระบบอัตโนมัติ เป็นห้องปฏิบัติการ  ในการศึกษาเรียนรู้การออกแบบและเขียนโปรแกรมคำสั่งของระบบอัตโนมัติ ประกอบด้วยระบบแขนกล  ระบบเซอร์โว ระบบสายพาน  ระบบเซ็นเซอร์ ต่างๆ  และการออกแบบสถานีงานผลิต สถานีงานประกอบชิ้นส่วน ซึ่งทำงานด้วยโปรแกรมอัตโนมัติที่ได้ออกแบบไว้ นักศึกษา


ภาพภายใน

เรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมให้นักศึกษา บุคลากร ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ

Anupama