แผนป้องกันการทุจริตสถานที่ให้บริการ


  • งานวินัยและนิติการ  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • โทร 073 709 030 ต่อ 1116
  • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา เช้า 08.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 น.
  • Email : nitikorn@pnu.ac.th

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบข่าวสารและเอกสารเผยแพร่


  • ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่

ITA


Sports news Soccer Today