แผนป้องกันการทุจริต


 • แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต
 • กรอบแนวทางการกำกับติดตามให้เป็นไปตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ

สถานที่ให้บริการ


 • งานวินัยและนิติการ  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • โทร 073 709 030 ต่อ 1116
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา เช้า 08.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 น.
 • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา เช้า 08.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 น.
 • Email : nitikorn@pnu.ac.th

ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบข่าวสารและเอกสารเผยแพร่


 • ข่าวสารและเอกสารเผยแพร่

ITAมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน