แผนป้องกันการทุจริตสถานที่ให้บริการ


  • งานวินัยและนิติการ  ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
  • โทร 073 709 030 ต่อ 1116
  • เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา เช้า 08.30 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.30 น.
  • Email : nitikorn@pnu.ac.th

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตการรับสินบน นโยบาย No Gift Policy