แผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศเรื่อง การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศฯ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์สู่องค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศฯ เรื่อง การปฏิบัติราชการด้วยเจตจำนงสุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน)