มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะและชี้แจงกิจกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางอลิสา มะเซ็ง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมพบปะและร่วมชี้แจงกิจกรรมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกันนี้ทางกองพัฒนานักศึกษา ได้ชี้แจงในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับ กิจกรรมชมรม โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เพิ่มเติมจากการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยการสนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ ต่อไป

    SHARE