ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับการประเมินผ่านระดับ A ด้วยคะแนนการประเมิน 93.44
อันดับที่ 12 ของประเทศ

    SHARE