นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลอุทิศตนเพื่อสังคมและมีอุปการคุณต่อหน่วยรบพิเศษ

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยฯ

ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลอุทิศตนเพื่อสังคม มีอุปการคุณต่อหน่วยรบพิเศษ และได้รับมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษนักโดดร่ม โดย พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

    SHARE