ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับรางวัลภัทรพัฒน์ 2023

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ที่ได้รับรางวัลภัทรพัฒน์ 2023

(รางวัลอาจารย์ผู้มุ่งมั่นและเสียสละในการพัฒนาศิษย์ให้มีความรู้และความเจริญก้าวหน้า)

👉🏻ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา รัตนีทู วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีนราธิวาส

👉🏻อาจารย์วาริน นาราวิทย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

👉🏻อาจารย์ปารีซะ รักเกื้อ คณะศิลปศาสตร์

    SHARE