PNU For SDGS 17 เป้าหมายแห่งการพัฒนา โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นที่เราทุกคนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

17 เป้าหมายแห่งการพัฒนา โลกที่ดีกว่าเริ่มต้นที่เราทุกคนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในปี2558 กำลังทำงานเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืนในปี 2573 กำหนดให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป็นแนวทางให้แต่ละประเทศดำเนินการร่วมกัน

    SHARE