มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมยกระดับการศึกษา พัฒนาผู้สอนสนับสนุนผู้เรียน โครงการเปิดห้อง เรียนสาธิต SME เทศบาลเมืองฯ 

จากการที่เทศบาลเมืองนราธิวาส โดย นายไพซอล อาแว นายกเทศมน ตรีเมืองนราธิวาส มีนโยบายในการเปิดห้องเรียนสาธิต SME ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเน้นการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต ศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น การพัฒนาศักยภาพการศึกษาของท้องถิ่น พร้อมทั้งเป็นการยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข็มแข็งทางวิชาการซึ่งจะต้องส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นต่อไป นอกจากนี้ โครง การเปิดห้องเรียนสาธิต SME ยังได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา และมีคุณภาพการสอนให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME อย่างมีคุณภาพ โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ในการยกระดับการศึกษาท้องถิ่นให้มีศักยภาพในครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ที่มา : TALKNEWS

ลิงค์ : https://www.talknewsonline.com/449376/?fbclid=IwAR2zMycyOjdcOO_d3GX7pne1x4QcGSspPETQuk4vNdTl8Tvxhsd1X8F3agw

    SHARE