สัมภาษณ์การจ้างงาน U2T for BCG

ตามพื้นที่ในการสมัครเข้าร่วม โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ การสัมภาษณ์การจ้างงาน U2T for BCG ณ โรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยแบ่งเป็นกลุ่มพื้นที่ดังนี้

กลุ่มที่ 1 สัมภาษณ์วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น.

อำเภอตากใบ

อำเภอเจาะไอร้อง

กลุ่มที่ 2 สัมภาษณ์วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

อำเภอยี่งอ

อำเภอระแงะ

อำเภอรือเสาะ

กลุ่มที่ 3 สัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

อำเภอสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงโกลก

อำเภอจะแนะ

อำเภอบาเจาะ

กลุ่มที่ 4 สัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.

อำเภอเมือง

อำเภอสุคิริน

อำเภอศรีสาคร

อำเภอแว้ง

*ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครทุกท่าน นำเอกสารดังนี้มาในวันสัมภาษณ์ด้วย*

-บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อ

-สำเนาวุฒิการศึกษา (กรณีบัณฑิตจบใหม่)

-ใบแจ้งสถานะการสมัคร แคปเจอร์ในระบบ U2TBCG

** กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนก่อนมาสัมภาษณ์

    SHARE