พิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ TIANJIN RAILWAY TECHNICAL AND VOCATIONAL COLLEGE สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.45 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมพิธีการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ Virtual MOU Signing Ceremony ระหว่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับ Tianjin Railway Technical and Vocational College สาธารณะรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE