ประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2566 (ผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ ระบบแอพลิเคชั่น Zoom) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE