มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 28 มีราคม 2567 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการกล่าวแสดงความยินดีและพบปะให้โอวาทนักศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงกล่าวเปิดและให้โอวาทโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รวมไปถึงกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เทคนิคการเตรียมความพร้อมและการสร้างแรงบันดาลใจสู่การประกอบอาชีพ โดยคุณนัฐพงศ์ จารวิจิต เจ้าของธุรกิจ POK POK เดชิเวอร์รี่ /CEO และกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ เส้นทาง สู่ความสำเร็จด้านการมีงานทำ และการบรรยายพิเศษ เทคนิคการจูงใจให้รักการทำงาน โดย อาจารย์จตุพล ชมภูนิช (อ.เชน) รวมไปถึงการแนะนำชมรมศิษย์เก่า การแนะแนวศึกษาต่อระดับปริญญาโท และช่องทางการหางานทำโดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE