มนร.จัดกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ให้กับนักเรียนในนราธิวาส

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ รวมไปถึงเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาให้ตรงกับความรู้ความสามารถของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการจัดการเรียนการสอนหุ่นยนต์จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะประดิษฐ์สร้างสรรค์ ผลงานการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ในลักษณะต่างๆ เพื่อเสริมความเข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้กับนักเรียนต่อไป สำหรับกิจกรรมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ มีอาจารย์และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน ประกอบด้วยโรงเรียน โรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนตันหยงมัส โรงเรียนบาเจาะ โรงเรียนสุไหงโกลก โรงเรียนสวนพระยา โรงเรียนดารุสลาม และโรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์ โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama