มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดพิธีรับสัญญาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้คัดเลือกสถาบันการศึกษา ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นภาคีร่วมดำเนินงานที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติความเหมาะสม เพื่อจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ ให้แก่นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และบรรเทาความยากจน อันเป็นรากเหง้าของปัญหาอื่นๆ รวมทั้งได้มีการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของอาจารย์และมหาวิทยาลัยในการ ใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ให้นักศึกษาสามารถใช้ศักยภาพที่ตนมีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุด เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษาในประเทศไทยได้

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับทุนจากกองกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2563 ถึง 2566 รวมทั้งสิ้น 364 ทุน  คือ ปีการศึกษา 2563 มีจำนวน 31 ทุน  ปีการศึกษา 2564 มีจำนวน 83 ทุน ในปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 125 ทุน และในปีการศึกษา 2566 มีจำนวน 125 ทุน ประกอบด้วย 3 ส่วนราชการ โดยปีการศึกษา 2566 มีจำนวนนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 125 ทุน รวมเป็นงบประมาณ 32,000,000

SHARE
Anupama