มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดประชุมวิชาการทางอิสลามศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-มาเลเซีย-อินโดนีเซีย พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในทุกมิติ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 รองศาสจราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ  แจกพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมวิชาการทางอิสลามศึกษาระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 4) ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยก่อนเริ่มการประชุมได้มีการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน รับชมการแสดงปันจักสีลัต แชมป์ประเทศไทย และการขับร้องอนาซีด แชมป์ภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส  พัฒนาปรีชาวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ คณะอิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยอิสลามจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งผลจากการประชุม ทั้งด้านงานวิจัย บทความวิชาการ ที่สามารถจะเผยแพร่ให้กับสังคมได้ใช้ประโยชน์ต่อไป อีกทั้งมีเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา ระหว่างกัน นอกจากนี้ไม่เฉพาะนักวิชาการได้เดินทางเข้ามานำเสนอผลงานเท่านั้น ยังมีการเดินทางไปมาระหว่างประชาชน 3 ประเทศ จะเห็นได้ว่าชาวมาเลเซีย อินโดนีเซียเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก ย้ำว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ประโยชน์ทางการศึกษา แต่ยังเป็นการกระจายรายได้ เพิ่มรายได้ให้กับคนในสังคม/ชุมชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

สำหรับการจัดประชุมดังกล่าว กำหนดจัดขึ้น 2 ปี ครั้ง หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ และในวันนี้ (25 ก.ค.66) เป็นการประชุมครั้งที่ 4 มีการปาฐกถาพิเศษ โดยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ  มะชูลีม คณบดีวิทยาลัยนานาชาติอิสลามกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเกริก และกรรมการสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รวมไปถึงการเสวนาพิเศษ เรื่อง บทบาทนักปราชญ์และปัญญาชนมุสลิมในการสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมในประชาคมอาเซียน โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ประเทศ อีกด้วย

    SHARE