แนวทางการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และแนวทางในการดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) และแนวทางในการดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 17 เป้าหมาย ณ ห้องประชุมดร.จงรัก พลาศัย

    SHARE