มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนาม MOU กับ Tianjin Jiteng Technology Co.,LTD และ Beijing Vocational College Of Transport เพื่อขับเคลื่อนทางด้านวิชาการพัฒนาการศึกษาระบบขนส่งทางราง รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่

วันนี้ (26 มิ.ย.66) ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU กับ Tianjin Jiteng Technology Co.,LTD (บริษัท เทียนจิน จี้เถิง เทคโนโลยีจำกัด) และ Beijing Vocational College Of Transport (วิทยาลัยอาชีวะศึกษาการขนส่งปักกิ่ง) ที่ห้องประชุมสภาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนรินทร์ อำเภอเมืองนราธิวาส เพื่อขับเคลื่อนงานทางวิชาการพัฒนาการศึกษาระบบขนส่งทางราง

ซึ่งมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ นายหลิว เนี่ยน เนี่ยน ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท เทียนจิน จี้เถิง เทคโนโลยี จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมในกิจกรรม พร้อมนี้ได้เชื่อมโยงสัญญานผ่านระบบออนไลน์ไปยังสถานที่ ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมลงนามกับนายฉิว ไห่ ปิง รองผู้จัดการเทียนจิน จี้เถิง เทคโนโลยี จำกัด นายเนี่ย ตง ซิง ผู้อำนวยการ และนายเกา เหลียน เซ็ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาการขนส่งปักกิ่ง

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า การลงนามในวันนี้ (26 มิ.ย.66) สืบเนื่องจากการเดินทางไปศึกษาดูงานทางวิชาการเกี่ยวกับระบบขนส่งทางรางระหว่างกันของทั้งสองประเทศ โดยการประสานงานของบริษัท เพอร์เฟค ไดแด็กติก จำกัด ถือเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์กับวิทยาลัยอาชีวะศึกษาการขนส่งปักกิ่ง และบริษัทเทียนจินจี้เถิง ที่จะมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันในอนาคต โดยความร่วมมือทางด้านครุภัณฑ์ทางการศึกษาและความร่วมมือทางด้านอบรมบุคลากรทางสายวิชาการ

ทั้งนี้ นโยบายของประเทศไทยภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องระบบโลจิสติกส์ซึ่งใช้ระบบขนส่งด้านราง ซึ่งสอดรับกับ One Belt One Road ของประเทศจีน มองว่าการร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนากำลังคน ซึ่งการลงนาม MOU จะได้รับความร่วมมือที่ดีจากประเทศจีนต่อไป

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ถือเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ 3 หน่วยงาน จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาในเรื่องการศึกษาระบบขนส่งทางราง ซึ่งจะมีการร่วมมือกันทั้งการแลกเปลี่ยนบุคลากร การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การส่งเสริมเสริมสนับสนุนในการฝึกประสบการณ์ทักษะในการปฏิบัติงานของนักศึกษาและอาจารย์ในอนาคต และอาจจะมีงานวิจัยร่วมกันด้วย

ขณะที่ ผู้แทนซึ่งร่วมลงนามผ่านระบบออนไลน์ ณ สาธารณรัฐประชาจีน ต่างกล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีการลงนามMOU เพื่อขับเคลื่อนทางวิชาการในมิติต่าง ๆ อีกทั้งนายหลิว เนี่ยน เนี่ยน ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เทียนจิน จี้เถิง เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งร่วมลงนาม ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวว่า ในนามบริษัท ได้รับความร่วมมือทั้งจากประเทศไทย-จีน ซึ่งเกิดการสนับสนุนช่วยเหลือทุกเรื่อง หวังว่าในอนาคตจะมีความร่วมมือในเรื่องต่าง ๆเพิ่มมากขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปพิชญานันท์ เทพรักษ์

ผู้เรียบเรียง : กนกพร ประสงค์

แหล่งที่มา : สวท.นราธิวาส

    SHARE