โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย หัวข้อเรื่อง “การออกแบบหลักสูตรแบบ Outcome-based Education (OBE)”

วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสอนและวิจัย ในหัวเรื่อง การออกแบบหลักสูตร แบบ Out come – based Education (OBE) ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE