ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวด้านการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นและเข้าสู่สังคมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรกฤษ พร้อมมูล CEO บริษัท Y.I.M Corporation และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566 นี้ เป็น นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน

กิจกรรมภาคกลางคืน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เกียรติภูมิ ความเป็น มนร.” ซึ่งมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้

  • พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์
  • เปิดตัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ
  • เปิดตัวผู้บริหารแต่ละคณะ พร้อมกับอัญเชิญธงประจำคณะ
  • เปิดตัวองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565
  • การแสดงจากผู้นำเชียร์
  • การแสดงอนาชีด
  • พบปะตัวแทนนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยฯ
  • วงดนตรี โฟล์คซอง

ทั้งนี้ชมรมต่างๆ ยังได้ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างของชมรมและยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าชมรมในวันนี้อีกด้วย

ในช่วงเช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นักศึกษาไทยพุทธ ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่อด้วยกิจกรรมการแชร์ประสบการณ์โดยรุ่นพี่ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและใกล้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รูปแบบเสวนา “พี่เล่าให้น้องฟัง แบบมินิมอล” โดย นายแพทย์ศิลา วีรเมธปกรณ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์) คุณนูรียา เจะสนิ เจ้าของร้าน Ana Nuria คนรักทุเรียน (ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์) คุณนิรุช สาแล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Outdoor saunas and wooden fired hot tub royaltubs.co.uk

    SHARE