ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส รองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ รองอธิบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สำหรับโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เกิดการเรียนรู้และสามารถปรับตัวด้านการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางปฏิบัติ ข้อมูลทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมนักศึกษา และด้านสวัสดิการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับผู้อื่นและเข้าสู่สังคมใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

โดยได้รับเกียรติจาก คุณธีรกฤษ พร้อมมูล CEO บริษัท Y.I.M Corporation และ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2566 นี้ เป็น นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ เทคโนโลยีนราธิวาส วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส เข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน

กิจกรรมภาคกลางคืน ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “เกียรติภูมิ ความเป็น มนร.” ซึ่งมีกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังนี้

  • พิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์
  • เปิดตัวผู้บริหาร มหาวิทยาลัยฯ
  • เปิดตัวผู้บริหารแต่ละคณะ พร้อมกับอัญเชิญธงประจำคณะ
  • เปิดตัวองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2565
  • การแสดงจากผู้นำเชียร์
  • การแสดงอนาชีด
  • พบปะตัวแทนนักศึกษาต้นแบบมหาวิทยาลัยฯ
  • วงดนตรี โฟล์คซอง

ทั้งนี้ชมรมต่างๆ ยังได้ออกบูธประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างของชมรมและยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าชมรมในวันนี้อีกด้วย

ในช่วงเช้าวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นักศึกษาไทยพุทธ ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ต่อด้วยกิจกรรมการแชร์ประสบการณ์โดยรุ่นพี่ ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วและใกล้สำเร็จการศึกษา โดยใช้รูปแบบเสวนา “พี่เล่าให้น้องฟัง แบบมินิมอล” โดย นายแพทย์ศิลา วีรเมธปกรณ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี (ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์) คุณนูรียา เจะสนิ เจ้าของร้าน Ana Nuria คนรักทุเรียน (ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์) คุณนิรุช สาแล นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

SHARE
Anupama