ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2566

SHARE
Anupama