การประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ นานาชาติ คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 2nd National and 2nd International Virtual Conference on Languages, Humanities, Social Sciences, and Education 2022 (NIC-LA 2023) ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีการบรรยายพิเศษและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรณาธิการ วารสารฐาน Scopus ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว และเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ศึกษา ในการบรรยายพิเศษโดย: Assoc. Prof. Dr. Alexander Trupp School of Hospitality and Service Management, Sunway University, Malaysia และบรรณาธิการวารสาร Advances in Southeast Asian Studies Journal (ASEAS) ภายใต้หัวข้อ “Multiculturalism and resilience of Tourism in Thailand and Southeast Asia”

    SHARE