ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและกำหนดการรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2566

    SHARE