ประชุมติดตามการประเมิน ITA ประจำปี 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา สะแลแม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมติดตามการเผยแพร่ข้อมูล (ITA) บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE