PNU ROADSHOW 2023 ณ โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมศ ศรีชู รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ โรงเรียนสายบุรี(แจ้งประชาคาร) อ.สายบุรี จ.ปัตตานี กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 PNU ROADSHOW 2023 จัดขึ้นเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและเพิ่มความรู้ใหม่ในการศึกษาต่อ ทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี และระดับสูงกว่าปริญญาตรี โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนต่างๆ ใน อำเภอสายบุรี และอำเภอใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 600 คน

    SHARE