คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 2

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่น 2 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพพยาบาลและศักยภาพให้กับพยาบาลในการให้บริการระดับปฐมภูมิ ซึ่งจะส่งผลและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการสูงสุด  รูปแบบการฝึกอบรมมีทั้งการสอนภาคทฤษฎี และฝึกปฏิบัติจริงในแหล่งฝึกเพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญขึ้น  ใช้ระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้นจำนวน ๔ เดือน ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ถึง 7 เมษายน  2566 โดยมีผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลต่างๆ เข้าร่วมจำนวน จำนวน ๕๐ คน

    SHARE