มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง

วันที่ 29 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ณ สถานีกลางบางซื่อ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดย ดร.สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีกลางบางซื่อ

ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิควิศวกรรม วิชาการและวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาระบบราง เพื่อรองรับการเติบโตในอุตสาหกรรมระบบรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์ โดยการสนับสนุน การส่งเสริม และดำเนินงานให้เป็นไปตามเนื้อหาและสาระสำคัญแห่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

SHARE
Anupama