พิธีรับสัญญาทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีรับสัญญาทุน กองทุนเสมอภาคทางการศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ ลานพิกุล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE