คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติในการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 14 กันยายน 2565 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติในการเรียนการสอนภายในหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama