มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ประสานความร่วมมือในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์นิพัฒน์ กุหลาบขาว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายงานพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ นายแพทย์กษิดิษ ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานทางการแพทย์ ด้านอาราบิก คุณนุชจารี จังวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการจัดการทั่วไปและสนับสนุนการบริการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร โดยร่วมหารือในการประสานความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ กับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กรุงเทพมหานคร ในการผลิตบุคลากรทางการพยาบาล ของคณะพยาบาลศาสตร์ ด้านแผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภาษาอาหรับของนักศึกษา รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ความร่วมมือด้านทุนการศึกษา ความร่วมมือในการส่งนักศึกษาไปฝึกงานปฏิบัติงานก่อนสำเร็จการศึกษา อีกด้วย

    SHARE