รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียน จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 เพื่อหนุนเสริมผู้เรียนที่มีอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สู่โครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ และมอบรางวัลนักเรียนค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีที่ 4 ค่ายที่ 2 วิชาชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมีนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และนักเรียนในโครงการ เข้าร่วมในพิธีปิดโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม ดร.สุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ชั้น 6  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

สำหรับโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นความร่วมมือทางวิชาการที่สำคัญระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กับสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม และสนับสนุน ในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีอัจฉริยภาพทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยโครงการค่ายพรีโอลิมปิกวิชาการนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่ายที่ 2 ศูนย์ที่ 3 วิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 35 คน จาก 17 โรงเรียน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนได้สอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการในระดับประเทศ และเป็นใบเบิกทางสำหรับเข้าโควตามหาวิทยาลัย อีกด้วย

    SHARE