มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ผลิตนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ สามารถปฏิบัติและช่วยเหลือประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓) ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “ PN รุ่น 2 สู่ฝัน วันสำเร็จ”โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี กับนักศึกษาผู้ปกครอง ฝ่ายบริหาร คณาจารย์ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสแห่งความสำเร็จการศึกษา และเป็นกิจกรรมกระตุ้น เตือนให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้ตระหนักและมีการเตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ในการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่ดีด้านสุขภาพ สามารถปฏิบัติและช่วยเหลือประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นไปตามข้อบังคับของสภาการพยาบาล สำหรับกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “ PN รุ่น 2 สู่ฝัน วันสำเร็จ”จัดขึ้น ณ ห้องเรียนหลักสูตรผู้ช่วย​พยาบาล ชั้น 5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 2 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

SHARE
Anupama