คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2565 โดยโครงการเตรียมความพร้อมดอกปีบช่อใหม่ ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูลและแนวทางที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา บริการ สวัสดิการต่างๆ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดเตรียมไว้ให้นักศึกษา กิจกรรม การปรับตัว แนวทางการใช้ชีวิต เรียนรู้ทักษะชีวิตในด้านการพัฒนาตนเองระหว่างการศึกษา ในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 31 จำนวน 100 คน เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

SHARE
Anupama