การอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์

25 พฤษภาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี บุญภิรมณ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและชี้แจงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางเว็บไซต์ เพื่อสร้างบทบาทของผู้ดูแลและควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ภายในหน่วยงานให้เกิดการทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยนางสาวนุรญีฮัน ยูโซ๊ะ เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม ดร.จงรัก พลาศัย ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

    SHARE