มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ 25 เมษายน 2565 อาจารย์พิษิฎฐ์ สุรวัลลภ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ทบทวนมาตราการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันความเสี่ยงผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ และเพื่อให้การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยด้านการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ป้องกันการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ สนองยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564) อันเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก โดยจะมีการรายงานให้ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยทราบทุกไตรมาสอีกด้วย

Tiktok Follower und Views kaufen, Paypal Zahlung https://tiktokfollowerkaufen.de/tiktok-follower-kaufen/

    SHARE