คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เข้าเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในการรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 โดยโอกาสนี้ได้ร่วมประชุมและพบปะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2565

    SHARE